用力添 别停128章在线观看 用力添 别停128章无删减 用力添 别停128章在线观看 用力添 别停128章无删减 ,第一会所最新地址在线观看 第一会所最新地址无删减 第一会所最新地址在线观看 第一会所最新地址无删减

发布日期:2021年10月26日
Główny Urząd Miar Wzorce państwowe -

Nawigacja

Wzorce państwowe

Wzorce państwowe

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
  用力添 别停128章在线观看 用力添 别停128章无删减 用力添 别停128章在线观看 用力添 别停128章无删减 ,第一会所最新地址在线观看 第一会所最新地址无删减 第一会所最新地址在线观看 第一会所最新地址无删减 用力添 别停128章在线观看 用力添 别停128章无删减 用力添 别停128章在线观看 用力添 别停128章无删减 ,第一会所最新地址在线观看 第一会所最新地址无删减 第一会所最新地址在线观看 第一会所最新地址无删减 用力添 别停128章在线观看 用力添 别停128章无删减 用力添 别停128章在线观看 用力添 别停128章无删减 ,第一会所最新地址在线观看 第一会所最新地址无删减 第一会所最新地址在线观看 第一会所最新地址无删减

Państwowy wzorzec jednostki miary  

Miejsce utrzymywania

Miniaturka stanowiska pomiarowego wzorca ciśnienia akustycznego  

CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

Samodzielne Laboratorium
Akustyki, Ultradźwięków i Drgań GUM (L1)

Miniaturka stanowiska pomiarowego wzorca wielkości drgań mechanicznych

WIELKOŚCI DRGAŃ MECHANICZNYCH

Samodzielne Laboratorium
Akustyki, Ultradźwięków i Drgań GUM (L1)

Miniaturka stanowiska pomiarowego wzorca długości. Na zdjęciu m.in. laser oraz syntezer częstotliwości optycznych
 

DŁUGOŚCI

Samodzielne Laboratorium
Długości GUM (L4)

Stanowisko widoczne na zdjęciu składa się z precyzyjnego stołu obrotowego z łożyskowaniem powietrznym oraz autokolimatora fotoelektrycznego bardzo wysokiej rozdzielczości
 

KĄTA PŁASKIEGO 

Samodzielne Laboratorium Długości GUM

Zdjęcie stanowiska pomiarowego wzorca ilości substancji, czyli mola

ILOŚCI SUBSTANCJI

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM (L3)

Wzorzec widoczny na zdjęciu składa się z kompletu pięciu kwarcowych płytek kontrolnych

KĄTA SKRĘCENIA PŁASZCZYZNY POLARYZACJI PŁASKOSPOLARYZOWANEJ FALI ŚWIETLNEJ W WIDZIALNYM ZAKRESIE WIDMA 
 

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM (L3)

Na widocznym stanowisku pomiarowym znajdują się: goniometr-spektrometr II UV-VIS-IR z wyposażeniem, dwa pryzmaty równoboczne oraz dwa pryzmaty wnękowe do pomiaru współczynnika załamania światła cieczy.
 

WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA
  

Samodzielne Laboratorium Długości GUM

  

W otwartej komorze kobieta w białym fartuchu trzyma w rękach lampę, wchodzącą w skład państwowego wzorca jednostki miary strumienia świetlnego.

STRUMIENIA ŚWIETLNEGO 

Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii

  

Na zdjęciu Stanowisko pomiarowe do odtwarzania państwowego wzorca jednostki miary światłości kierunkowej. Widoczna m.in. Lampa wchodząca w skład wzorca pośredniczącego jednostki miary światłości kierunkowej.
 

ŚWIATŁOŚCI
  

Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii GUM

W szklanym kloszu, na metalowej podstawie znajduje się Prototyp jednego kilograma, wykonany ze stopu platyny i irydu, w kształcie walca o średnicy podstawy równej jego wysokości (ok. 39 mm).

MASY

Samodzielne Laboratorium Masy GUM

Na zdjęciu w laboratorium widoczny układ pomiarowy, składający się z wzorca pierwotnego opartego na kwantowym zjawisku Josephsona ze złączem o napięciu znamionowym 10 V oraz systemu pomiarowego do kontroli charakterystyk i kalibracji.
 

NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO STAŁEGO
  

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM
 

Na zdjęciu wiodczny jest układ pomiarowy składający się z grupy czterech cewek indukcyjnych wzorcowych, o wartości nominalnej indukcyjności 10 mH oraz z precyzyjnych komparatorów i mostków.

INDUKCYJNOŚCI
  

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

Na zdjęciu w metalowej skrzynce: układ pomiarowy składający się z grupy czterech termostatyzowanych kondensatorów z dielektrykiem kwarcowym oraz precyzyjnych mostków transformatorowych.

POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ  
  

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

STOSUNKU NAPIĘĆ ELEKTRYCZNYCH PRZEMIENNYCH O CZĘSTOTLIWOŚCI 50 Hz

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

W skrzynce znajduje się zestaw termoelektrycznych przetworników napięciowych AC/DC.

NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO PRZEMIENNEGO

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

Na zdjęciu w laboratorium zestaw złożony z: komparatora typ 4764, komparatora pomocniczego typ 4781, przekładnika prądowego typ NCD 200.

STOSUNKU PRĄDÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEMIENNYCH O CZĘSTOTLIWOŚCI 50 Hz

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

  

Na zdjęciu w laboratorium: system pomiarowy wzorca pierwotnego opartego na kwantowym zjawisku Halla.

REZYSTANCJI

Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

Na zdjęciu jeden z zegarów w laboratorium czasu i częstotliwości.

CZASU I CZĘSTOTLIWOŚCI 

Samodzielne Laboratorium Czasu GUM
  

Na zdjęciu znajduje się układ pomiarowy złożony z termostatyzowanego zwymiarowanego geometrycznie dwuelektrodowego tłokowego naczynia konduktometrycznego, z układu do precyzyjnego ustawienia położenia elektrody tłokowej oraz do automatycznego pomiaru zmian odległości pomiędzy elektrodami, mostka RLC do pomiaru impedancji, przyrządów do precyzyjnego pomiaru temperatury oraz z pierwotnych materiałów odniesienia służących do odtwarzania wartości wielkości przewodności elektrycznej właściwej

PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ WŁAŚCIWEJ ELEKTROLITÓW

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM

Na zdjęciu znajdują się: wzorce jednostki miary gęstości wykonane z monokryształu krzemu: prostopadłościan WASO 9.2 o masie 153 g (wzorzec państwowy) oraz kulę SILO2 o masie 1 kg.

GĘSTOŚCI
  

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM
  

Stanowisko pomiarowe państwowego wzorca jednostki temperatury odtwarzające definicyjne punkty stałe Międzynarodowej Skali Temperatury

TEMPERATURY W ZAKRESIE OD -189,3442 °C DO 961,78 °C 

Samodzielne Laboratorium Termometrii GUM
  

Na zdjęciu w laboratorium stanowisko składające się z zestawu termostatyzowanych ogniw wodorowo-chlorosrebrowych, przyrządów do pomiaru siły elektromotorycznej, temperatury i ciśnienia.
 

pH
  

Samodzielne Laboratorium Chemii GUM
  

AKTYWNOŚCI PROMIENIOTWÓRCZEJ RADIONUKLIDÓW
  
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM w Otwocku-Świerku (wzorzec nadzorowany przez GUM)
  
TEMPERATURY W ZAKRESIE NISKICH WARTOŚCI
(od -259,3467 °C do 0,01 °C)
  
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (wzorzec nadzorowany przez GUM)
  

Państwowe wzorce jednostek miar, utrzymywane przez Główny Urząd Miar, reprezentują najwyższy w kraju poziom dokładności. Są to wzorce jednostek miar uznane urzędowo w Rzeczypospolitej Polskiej za podstawę do przypisywania wartości innym wzorcom jednostek miar danej wielkości fizycznej. Zgodnie z utrzymywaną przez Główny Urząd Miar spójnością pomiarową, wzorce niższych rzędów, będące w dyspozycji urzędów miar, laboratoriów akredytowanych czy przemysłu, odnosi się do wzorców państwowych.

Warunki i tryb uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 31, poz. 257) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz.U. Nr 44, poz. 280).

Prezes Głównego Urzędu Miar informuje w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych w powyższym rozporządzeniu.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M. P. Nr 44, poz. 660) oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2003 r. o sprostowaniu błędu (M. P. Nr 48, poz. 738). 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. z 2004 r. Nr 1, poz. 20).  

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. Nr 22, poz. 394).

Jednostki miar w Polsce określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. z 2020 r. poz. 1024) wraz z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1224).

do góry